top of page

Zacházení s majetkem školy

  • Vedeme děti k ohleduplnému a šetrnému zacházení s hračkami, didaktickými pomůckami a knihami. Všichni zaměstnanci školy jsou příkladem dětem – svým postojem k majetku školy.

  • Pozornost věnujeme dodržování společně dohodnutých pravidel společného soužití, která zahrnují také šetrné zacházení s veškerým vybavením mateřské školy.

  • V případě poškození majetku MŠ ze strany dětí může učitelka po domluvě se zákonnými zástupci sjednat opravu nebo náhradu.

  • Děti si mohou nosit své osobní hračky za předpokladu, že splňují bezpečnostní podmínky a se souhlasem učitelky.

  • Zákonný zástupce bere na vědomí možnost ztráty nebo poškození přinesené hračky, bez nároku náhrady.

  • Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učitelce školy.

  • Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholu.

bottom of page