top of page

Pravidla vzájemných vztahů

Děti mají právo na:

 • Poskytnutí ochrany a bezpečí.

 • Uspokojení potřeb (potřeba jídla, pití, odpočinku, soukromí, pohybu).

 • Respektování individuality.

 • Výběr činností na základě vlastní volby.

 • Dostatečný prostor ke sdílení svých zážitků (komunikaci obecně).

 • Adaptační režim.

 • Ochrany osobnosti.

 

Děti mají povinnost:

 • Respektovat a dodržovat společně vytvořená pravidla chování.

 • Respektovat a dodržovat pravidla zacházení s majetkem.

 • Dodržovat společenské a hygienické návyky.

 • Dodržovat pravidla bezpečnosti.

 

Zákonní zástupci mají právo:

 • Na informace o průběhu a výsledcích a vzdělávání dětí.

 • Na poradenskou pomoc školy v záležitostech, které se týkají vzdělávání svých dětí.

 • Být neprodleně informováni o nevolnosti, nemoci, či úrazu svého dítěte.

 • Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

 • Po dohodě s učitelkou být přítomni vzdělávacím činnostem ve třídě.

 • Přispívat svými návrhy k obohacení vzdělávacího obsahu.

 • Požádat písemně o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu.

 • Být informováni prostřednictvím nástěnek a společných setkání o prospívání svého dítěte.

 • Zapojovat se aktivně do řešení problémů ve škole.

 • Na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se řídí směrnicí GDPR k ochraně osobních údajů.

 • Na informace o chystaných školkových akcích na nástěnkách, v aplikaci Classdojo nebo měsíčním newsletteru.

 

Zákonní zástupci jsou povinni:

 • Zajistit řádnou docházku dítěte do mateřské školy.

 • Předávat dítě osobně učitelce, která je přítomna.

 • Vodit dítě zdravé.

 • Včas nahlásit jakékoli změny v chování dítěte, změny zdravotního stavu dítěte nebo jiné závažné skutečnosti, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 • Informovat neprodleně mateřskou školu při výskytu infekčního onemocnění. Mateřská škola tuto informaci zprostředkuje ostatním zákonným zástupcům.

 • Včas nahlásit případné změny v důležitých datech a údajích - změna bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny apod.

 • V daných termínech platit úplatu za vzdělávání a stravné.

 • Včas omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole.

 • Zajistit, aby dítě nepřinášelo do mateřské školy nebezpečné (špičaté, ostré) či drahé předměty.

 • Respektovat pravidla slušného chování při pobytu v areálu mateřské školy.
   

Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy:

 • Vzájemné rozhovory mezi zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky probíhají během konzultačních hodin nebo individuálně po předchozí domluvě s pedagogickou pracovnicí s ohledem na minimalizaci úrazovosti. Obě strany dbají zásady, že se nehovoří před dítětem o jeho problémech.

 • Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, sociální sítě, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

 • Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku

 • Rozpis akcí je zveřejněn v září (na 1. pololetí) a v lednu (na 2. pololetí) na webových stránkách a nástěnce mateřské školy.  

 • Pokud dítě onemocní během pobytu v mateřské škole, pracovník mateřské školy neprodleně informuje zákonného zástupce. Z tohoto důvodu musí zákonný zástupce pravidelně aktualizovat kontakty, na kterých je během dne k zastižení. Zákonný zástupce zajistí odvedení dítěte z mateřské školy.

 • V případě úrazu dítěte, je neprodleně informována ředitelka školy a zákonný zástupce dítěte. Úraz je zaznamenán v knize úrazů, která je uložena v ředitelně školy.

 • V případě jakékoli nespokojenosti s postupem zaměstnanců, je ředitelka připravena řešit stížnost na půdě školy.

 
bottom of page