top of page

Vnitřní řád jídelny

Vyplývá:

 • ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

 • z vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,

 • a platných hygienických předpisů.

1.Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců dětí

 • Ve školní výdejně se strávníci chovají slušně, dodržují pravidla kulturního chování a stolování, respektují pokyny zaměstnanců školy.

 • Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u ředitele školy.

 • Zákonný zástupce má povinnost informovat ředitele školy o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit z obědů, respektovat dobu odhlašování obědů a dodržovat termíny splatnosti úplaty za školní stravování.

2. Provoz a vnitřní režim

Doba výdeje v MŠ:

Přesnídávka   9:30 - 10:00

Oběd             11:45 - 12:30

Svačina         14:30 - 15:00

 

Jídelní lístek

 • Jídelní lístek je vyvěšen na informační nástěnce v MŠ.

 • Na nástěnkách a na webových stránkách školy je zveřejněn seznam alergenů, jednotlivé alergeny jsou očíslovány.

 

Organizace stravování

 • Jídlo se dětem podává ve třídách.  Strávníkům MŠ je vydávána přesnídávka, kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert, svačina a druhá svačina. Na požádání je možno stravu přidat.

 • Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. 

 • Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách jídelny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7.

 • Pracovnice v provozu školní výdejny v MŠ zajišťuje pitný režim pro děti a výdej stravy.

 • Za dodržování hygienických předpisů při výrobě a výdeji stravy pro dětské strávníky je zodpovědný personál školní jídelny. Při podávání jídel ve třídách MŠ dohlíží na dětské strávníky pedagogický dohled. Za čistotu stolů a podlah odpovídají provozní zaměstnanci. Úklid ve školní výdejně je zajišťován průběžně během dne.

 

Výdej do jídlonosičů v první den nemoci. (Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti - nejčastěji nemoci - nelze včas odhlásit, mohou si pro ni rodiče přijít, a to v době od 12:00 do 12:30 hodin. Nutností jsou vlastní jídlonosiče, které si rodiče bezprostředně před výdejem přinesou. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti).

 

Jídlo podávané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě, nejdéle do 14.00 hod.  

Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá škola zodpovědnost. Za čistotu jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte

 

3. Bezpečnost a ochrana zdraví

 • Úrazy a nevolnost jsou řešeny okamžitě. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Každý úraz učitelka neprodleně zaznamená do knihy úrazů a oznámí ho vedení školy.

 • Za bezpečnost dětí ve školní výdejně odpovídají v plné míře učitelky.

 • V rámci bezpečnosti se strávníci chovají ve školní výdejně dle pravidel BOZP, v souladu s hygienickými předpisy, dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny personálu školní výdejny a pedagogického dohledu.

 

4. Ochrana majetku školy

 • Strávníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení.

 • Děti jsou učitelkami a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Povinností všech zaměstnanců školy je majetek školy chránit a nepoškozovat.

 • Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit.

 

6. Závěrečná ustanovení

 • Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny (výdejny) řeší ředitel školy.

 • S vnitřním řádem školní jídelny - výdejny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce v MŠ a na webových stránkách školy.

 • Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny/výdejny“.

 

Účinnost od: 1. září 2019

Ředitelka Mateřské školy Pididomek Mladá Boleslav z.s.

bottom of page