top of page

Provoz školky

Mateřská škola zajišťuje provoz od 7:45 do 16:00 hodin.

Rodiče mohou přihlásit dítě do Odpoledního klubíku, který provozuje Pididomek z.s. a který funguje od 16:00 do 17:00.

Provoz mateřské školy může být přerušen v měsíci červenci a srpnu, a to v souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Pravidla provozu na letní měsíce budou rodičům sdělena nejpozději do konce měsíce dubna. Provoz může být omezen, mimo hlavní prázdniny, i v jiném období např. v období vánočních svátků apod. Informaci o vánočním provozu v tomto případě zveřejní ředitelka školy nejpozději do 6. prosince.

Zápisy do MŠ

Zápisy probíhají celoročně na základě doručené přihlášky (mailem, osobně, poštou).

MŠ přijímá děti dle volné kapacity. Přednost mají děti v posledním roce povinné předškolní docházky a děti z dětských skupin Pididomek. MŠ může přijímat i dvouleté děti v případě volné kapacity.

Příchod dětí 

Do mateřské školy je možný příchod nejpozději do 9:00. Pozdější příchody jsou možné jen po individuální dohodě s pedagogickými pracovnicemi. Rodiče za sebou musí zavírat vstupní dveře do MŠ.

Odchod z MŠ 

Odchody dítěte jsou možné taktéž kdykoli do 16:00; nejpozději v 17:00 v případě, že dítě navštěvuje Odpolední klubík. Vyzvednutím dítěte z MŠ je možné pověřit kohokoli, pokud je tato osoba zapsána v evidenčním listě v osobní složce dítěte (jméno, příjmení, číslo OP nebo datum narození). Při příchodu i při odchodu musí být vždy prokazatelné předání (kontakt oční, slovní, zvukový) dítěte mezi zákonným zástupcem (či jinou osobou) a pracovníkem školy.

Postup MŠ v případě projevů infekčního onemocnění u dítěte

Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy, je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout za podmínky, že je přítomen zákonný zástupce dítěte.

Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole, dítěti je neprodleně nasazena ochrana úst a nosu, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout (nejpozději do jedné hodiny od kontaktování).

Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Zákonný zástupce toto potvrzení předkládá mateřské škole.

Do mateřské školy lze přijímat děti s úrazy (zlomeniny) pouze s doporučením lékaře.

Omlouvání dětí

Nepřítomnost dítěte jsou zákonní zástupci povinni omlouvat prostřednictvím docházkového systému. Pokud rodič nestihne omluvit dítě v docházkovém systému den předem do 10:00, propadá strava na následující den. Za omluvenku dítěte se považuje odhlášení v docházkovém systému.

Podávání léků 

Podávání léků podléhá v mateřské škole zvláštním pravidlům. Léky lze podávat jen v případě, že dítě nemůže bez podání léku navštěvovat mateřskou školu. V tomto případě rodič podá žádost s podáváním léků dítěti k rukám ředitelce MŠ a přinese rodič lékařskou zprávu s jasně popsaným postupem podání léku, včetně důsledků, které mohou vzniknout v souvislosti s nepodáním léku nebo opožděným podáním.

Ukončení docházky

Podle § 35 školského zákona může ředitel mateřské školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

  1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny;

  2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy;

  3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení;

  4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Platby v mateřské škole

  • Základní sazba školného se řídí platným ceníkem.

  • Připadne-li na některý den v týdnu, který je obvykle pracovním dnem, ve kterém dítě dochází do mateřské školy, den pracovního klidu nebo pracovního volna, výše základní sazby školného se nemění.

  • Stravné je fakturováno zvlášť na základě přihlášených a omluvených obědů v docházkovém systému v měsíci.

  • Stravné zahrnuje dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a dostatečné množství nápojů (pitný režim).

 

Při změně cen stravy ze strany dodavatele stravy má mateřská škola právo upravit výši stravného; rodiče musí být o změně informováni alespoň měsíc předem. 

Úplatu za vzdělávání, kroužky i za stravné hradí zákonní zástupci bezhotovostní platbou na účet Mateřské školy Pididomek Mladá Boleslav z.s.; variabilní symboly a data splatnosti jsou uvedeny na faktuře.

V hotovosti se vybírají příspěvky na kulturní fond a cvičení v Sokolovně. Na konci roku jsou příspěvky do fondu vyúčtovány a zůstatky jsou vráceny rodičům v hotovosti.

Režim dne

Ráno se děti scházejí v mateřské škole, dle třídního vzdělávacího programu probíhá zařazování spontánních a řízených aktivit. Naše mateřská škola preferuje spontánní aktivitu před řízenou činností. 

Pohybové činnosti jsou zařazovány denně ve formě zdravotně-preventivních cvičení, pobytu venku, cvičení v prostorách školy a Sokolovně. Škola může organizovat kurz plavání.

Odpočinkové činnosti jsou zařazeny po obědě.

Odpolední aktivity mohou v případě příznivého počasí probíhat venku nebo na školním hřišti.

Pokud dojde ke změně režimu např. výlet, budou rodiče předem upozorněni na školkové aplikaci a nástěnce školy. Škola organizuje návštěvy divadla a muzeí.

V naší mateřské škole nepoužíváme jako běžnou odměnu sladkosti. Sladkosti lze využívat při oslavách narozenin, svátků dětí a svátků jako jsou Vánoce, Mikuláš apod. Tvrdé bonbony, lízátka a žvýkačky jsou v mateřské škole zakázány. Pitný režim je realizován pravidelně. Pedagogičtí pracovníci během dne upozorňují děti na pitný režim. 

Den v MŠ

7:45 – 8:45    Příchody a vítání dětí, ranní hry, kroužky

8:45 – 9:00    Úklid hraček

9:00 – 9:45    Rozcvička, komunitní kruh, Montessori, řízená činnost, angličtina, skupinková a individuální práce

9:45 – 10:15  Hygiena a svačina

10:15 – 12:15 Pobyt venku

12:15 – 12:45 Hygiena, oběd a vyzvedávání dětí po obědě

12:45 – 14:30 Odpočinek s pohádkou a klidné aktivity mimo lůžko

14:30 – 15:15 Hygiena a svačinka

15:15 – 16:00 Volná hra, kroužky, angličtina, vyzvedávání dětí

16:00 – 17:00 Odpolední klubík (organizuje Pididomek z.s.)

Uspořádání dne se přizpůsobuje počasí a úvaze učitelek.

Závazný postup pro vyzvedávání dětí po ukončení provozní doby MŠ

Zákonný zástupce je povinen zajistit oprávněné převzetí dítěte z mateřské školy před skončením provozní doby. Učitelky mají stanovený rozpis pracovní doby dozorem nad dětmi jsou povinni vykonávat dozor i po skončení stanovené provozní doby, pokud některé dítě doposud nebylo oprávněně vyzvednuto z mateřské školy.

Pokud se rodič výjimečně opozdí, je nutné, aby o svém zpoždění informoval mateřskou školu na telefonu. V tomto případě bude účtována rodičům každá započatá hodina sazbou 200 Kč. Opakované pozdní vyzvedávání dítěte je považováno za závažné porušování provozu školy.

Pokud zaměstnanec školy neobdrží informaci o výjimečném opoždění, kontaktuje rodiče na jimi uvedených kontaktech. Pokud se rodičům nedovolá nebo zjistí, že oprávněné převzetí dítěte nelze zajistit, řeší nastalou situaci s Městskou policií (156), která zajistí předání dítěte sociální službě. O situaci taktéž informuje ředitelku školy.

logo krok2_edited.png
bottom of page